1

March 15, 2016

1

Comments Off

.

February 12, 2016

.

Comments Off

.

January 12, 2016

.

Comments Off

.

December 26, 2015

.

Comments Off

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายทั้งในวงการการศึกษาและวงการอุตสาหกรรมทั่วโลก

June 23, 2015

8

ปัจจุบันนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ล้วนมีขนาดเล็กกะทัดรัดมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เกิดจากการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กหรือวงจรรวม (Integrated Circuit) ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจหลักในการกำหนดขีดความสามารถของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น และด้วยแนวโน้มนี้เองจึงส่งผลให้ศาสตร์ด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายทั้งในวงการการศึกษาและวงการอุตสาหกรรมทั่วโลก สำหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับ การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 กล่าวคือ เป็นการนำมาตรการต่างๆ ทั้งด้านการเงินและการคลัง ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม และการนำระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้มีการแข่งขันสูงมาก ประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมที่เป็นเพียงผู้รับจ้างประกอบชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมระดับปลายน้ำ ไปสู่ผู้ผลิตวงจรรวมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีมูลค่าสูง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงมีโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและพัฒนาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังเป็นโรงงานผลิตวงจรรวมแห่งแรกของประเทศไทย โดยเน้นตอบสนองความต้องการในการผลิตวงจรรวมต้นแบบ การฝึกอบรมสำหรับสถาบันการศึกษาและ ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งตรงตามจุดประสงค์หลักที่ต้องการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นแหล่งความรู้ และเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศต่อไป สืบเนื่องถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้จัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตั้งสายการผลิตและดำเนินการผลิตวงจรรวมเพื่อประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน ระดับ 0.5 ไมครอน อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรและปูพื้นฐานด้านเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล และเป็นรากฐานในการพัฒนาสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต

Comments Off